انجمن صنفی کارفرمایی

وزارت راه شهرسازی بصورت دستوری افزایش بیش از ۳۰ درصد بر حق الزحمه مهندسان استانهای کشور را ممنوع اعلام کرد !


چهار شنبه 14 اردیبهشت 1401


وزارت راه شهرسازی بصورت دستوری افزایش بیش از ۳۰ درصد بر حق الزحمه مهندسان استانهای کشور را ممنوع اعلام کرد ! 
  وزارت راه و شهرسازی در نامه خود اعلام نموده است که دیگر بندهای مندرج در مبحث دوم   مقررات ملی در خصوص تعین تعرفه خدمات مهندسبی موضوعیت نخواهند داشت و مجوزی و یا اختیاری به هیات های ۴ نفره استانی برای افزایش درصدی نمیدهد 
لازم به ‌ذکر است که تعین عدد ۳۰ درصد توسط وزارتخانه انتخاب بوده و براساس روش  افزایشی قیمت خدمات مهندسی مهندسان بر مبنای تعین مبانی قیمت گذاری ذکر شده در آیین نامه اجرایی قانون نمباشد 

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.