انجمن صنفی کارفرمایی

درباره ما - شرایط عضویت

شرایط عضویت:
1-تابعیت ایران

2-شاغل در حرفه یا در صنعت در حوزه فعالیت انجمن با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل تصویر پروانه اشتغال بکار با صلاحیت طراحی یا نظارت یا هردوی آنها در یکی از رشته ها ی چهارگانه عمران ،معماری ،مکانیک ویا برق صادر شده توسط اداره کل راه وشهرسازی استان خوزستان  ( با مستند کارفرما بودن)

3-قبول وتعهد اجرای مقررات اساسنامه وتصمیمات قانونی ارکان انجمن 

4-پرداخت حق عضویت اشخاص حقیقی برای سال 1393و1394بشرح زیر میباشد
پایه یک :      1500000 ریال
پایه دو  :      1000000 ریال
پایه سه:      500000   ریال

تبصره-ضمنا برای ورود به انجمن بعنوان حق ورودی  از عضو حقیقی برای یکبار دریافت میشود 
برای سال 1393 برای کل پایه ها رایگان میباشد 
برای سال 1394 بترتیب زیر میباشد :
پایه یک :   1500000 ریال 
پایه دو  :   1000000 ریال 
پایه سه:   500000   ریال 
5-حق ورودی اعضاء حقوقی براساس مجموع ورودی و حق عضویت  اعضای حقیقی و متناسب با تعداد و پایه هر کدام ازآنها محاسبه میشود ولی در هر حال ورودی و حق عضویت آنها حداقل و حداکثر بترتیب :
3000000 ریال و 5000000 ریال میباشد

5-لیست بیمه پرداختی یا قرارداد کارفرمایی عضو 

ضمنا عضو میبایستی جهت مشخص نمودن حدود قانونی ووضعیت شغلی خود نسبت به ارائه پاسخ استعلام بیمه  از سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید 


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.