انجمن صنفی کارفرمایی

درباره ما - هیئت مدیره انجمن - اعضا ء

مهندس سید محمد کاظم کاشفی پور دزفولی
 رئیس هیئت مدیره 
kashef_eng_office@yahoo.com

مهندس کیوان بابادی
نائب رئیس هیئت مدیره
keivan.babadi@yahoo.com

مهران هدایتی
خزانه دار
mehran.hedayati50@gmail.com

مهندس ایرج نقاش
دبیر

earajn@yahoo.com

مهندس فرهنک کرمی

مهندس ناصر هلالی جولا
عضو هیئت مدیره
naserhelalijoola@yahoo.com

مهندس سید مصطفی شیخ الاسلامی
عضو هیئت مدیره

ods.con.co@gmail.com

مهندس فرشاد یزدی
بازرس
f.iazdi@yahoo.com

مهندس رضا موحد
بازرس
Eng.Movahhed@gmail.com


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.