انجمن صنفی کارفرمایی

مشاورین حقیقی رشته مکانیک

سیدعلیرضا عالمشاه

نام و نام خانوادگی:سیدعلیرضا عالمشاه
تلفن: 09163135191
آدرس:
صادق پارسايي منش

نام و نام خانوادگی:صادق پارسايي منش
محمدرضا یزدی

نام و نام خانوادگی:محمدرضا یزدی
آرش غفوری

نام و نام خانوادگی:آرش غفوری
عظیم شباب زاده

نام و نام خانوادگی:عظیم شباب زاده

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.