انجمن صنفی کارفرمایی

دفاتر مهندسی طراحی وطراحان حقوقی مکلف به استفاده از نمونه قرارداد همسان طراحی میباشند


جمعه 15 اردیبهشت 1402


طبق بند ۴ـ۳ مبحث دوم مقررات ملی دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی عضو مکلفند اسناد و مدارک فنی و نقشه ها و همچنین قراردادهای منعقده خود با صاحبان کار را به سازمان استان تسلیم نمایند بدیهی است که صنف طراح میباید بر اساس نمونه قراردادهای همسان طراحی اقدام نمایند و ارایه خدمات خود را مطابق با نمونه قرادادهای همسان طراحی در سامانه طراحان بارگذاری نمایند.


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.