انجمن صنفی کارفرمایی

تغیر و اصلاح رویه جاری در سازمان نظام مهندسی استان پس از اتمام مدت زمان قرارداد ناظران


شنبه 20 شهریور 1401


تغیر و اصلاح رویه جاری در سازمان نظام مهندسی استان پس از پایان یافتن مدت زمان قرارداد ناظران و قانونی کردن آن که به در خواست انجمن از سازمان صورت گرفت و لذا از سازمان بدلیل توجه به نظرات پیشنهادی و اصلاحی برای بهبود شرایط تشکر و قدر دانی مینماییم


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.