انجمن صنفی کارفرمایی

درخواست از سازمان نظام مهندسی برای بازنگری واصلاح فرایند و اقدامات بعد از اتمام قرارداد مهندسان ناظر


جمعه 3 تیر 1401


انجمن در راستانی حفظ حقوق قانوني اعضاي خود طی نامه ایی ازریاست محترم سازمان نظام مهندسی درخواست نمود تا فرايند و رويه فعلی معرفي مهندسان ناظررا پس از پايان قرارداد نظارت  که  درحال حاضرمغاير با مفاد مبحث دوم مقررات ملي انجام ميشود اصلاح نموده و اين رويه را با بند ١٤-٤-٤ مبحث دوم مقررات ملي مطابقت نماید . رويه و فرايند فعلي در سازمان پس از اتمام قرارداد نظارت بشرح ذيل است :
 الف – عدم انعقاد قرارداد نظارت جديد با تعرفه روز براي مدت زمان باقي مانده برای تكميل ساختمان به درخواست و تقاضاي مالكان 
 ب- عدم دريافت مبالغ قرارداد نظارت جديد و بروز شده آن از مالكان توسط سازمان وعدم واريز آن به حساب مهندسان ناظر
پ-عدم كسر ظرفيت كامل از مهندسان ناظر جديد تحت عنوان مهندس جانشين ناظر كه معنا و مفهوم آن همان خدمات مهندسي است كه در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي آنرا معادل حجم و ميزان متراژ ساختمان تعريف نموده است و كسر نكردن آن مغاير با مفاهيم حقوقي مندرج در آن آيين نامه است بديهي است كه با رويه و فرايندهاي فوق كه با شيوه نامه شرح داده شده در مبحث دوم مقررات ملي مغايرت كامل دارد و غير قانوني تلقي ميشود مهندسان ناظردرقرارداد نظارت قبلي پس از اتمام آن مجبور به انصراف خواهند شد تا بتوانند با آزاد سازي ظرفيت خدمات مهندسي خود در كار ديگري مشغول شوند و حق الزحمه بروز شده خدمات مهندسي خود را بتوانند در كارجديدي دريافت نمايند در صورتي كه اگر سازمان مفاد بند ١٤-٤-٤ و بندهاي مربوطه از مبحث دوم را اجرا نمايد مهندسان ناظر از ثمر خدمات مهندسي خودبهرمند خواهند شد و انصراف نخواهند داد و براي تداوم كار نظارت قبلي خود در صورتي كه سازمان به در خواست مالك قرارداد جديد منعقد نمايد باقي خواهند ماند و انصراف نخواهد داد لذا از سازمان درخواست شده تا روش و فرايند قرارداد هاي نظارت پس از اتمام قرارداد نظارت قبلي ساماندهي و اصلاح شود


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.