انجمن صنفی کارفرمایی

ارسال نامه انجمن به وزارت راه و شهرسازی و درخواست توقف شیوه نامه ابلاغی


دوشنبه 30 فروردین 1400


ارسال نامه انجمن به وزارت راه و شهرسازی و درخواست توقف شیوه نامه ابلاغی مربوط به صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر با توجه به مغایرات روشن و واضح  آن با قانون

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.