انجمن صنفی کارفرمایی

برگزاری جلسه نمایندگان قانونی اعضای حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان در محل سازمان


شنبه 1 دی 1398


انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان با همکاری مدیریت سازمان امکان برگزاری جلسه ایی را برای حضور نمایندگان قانونی اعضای حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان در محل سالن جلسات سازمان واقع در طبقه دوم راس ساعت 16امروز مورخ 1398/10/01فراهم آورده است ولذااز آنها دعوت میشود تا حضور به هم رسانند 
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.