انجمن صنفی کارفرمایی

فنی و مهندسی کاری نو ماهان جنوب

تصویر کاربر
نام شرکت: فنی و مهندسی کاری نو ماهان جنوب
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: فاطمه جاذبی
آدرس:


نام و نام خانوادگی مدیرعامل فاطمه جاذبی
شماره ثبت 43515
شماره تماس
وب سایت
پست الکترونیک karinomahan@chmail.ir

اعضاء

چنگیز شریف پور
نام و نام خانوادگی: چنگیز شریف پور